Tìm hiểu mẫu HĐLĐ thời vụ mới nhất hiện nay

Mẫu HĐLĐ thời vụ mới có hiệu lực bắt đầu từ 01/01/2021 trở đi. Theo đó các mẫu hợp đồng thời vụ từ 2020 trở về trước sẽ không còn hiệu lực và được thay thế.

Mẫu HĐLĐ thời vụ cũ đã không còn hiệu lực và giá trị mà thay vào đó là mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới, chính thức có hiệu lực từ 2021. Vậy mẫu đơn hợp đồng mới là như thế nào? Nội dung thay đổi ra sao, có gì khác so với mẫu hợp đồng thời vụ 2020 trở về trước? Cùng tham khảo phân tích sau đây để nắm rõ hơn về vấn đề này nhé!

Thay đổi về mẫu HĐLĐ thời vụ hiện nay

Điều 22 Bộ Luật Lao động 2012, người sử dụng lao động và người lao động có thể xác lập mối quan hệ lao động dựa trên hợp đồng lao động mùa vụ, thời vụ hoặc theo một công việc nhất định với thời hạn tối đa 12 tháng trở xuống.

Tuy nhiên Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, chính thức từ ngày 01-01-2021 sẽ không còn mẫu HĐLĐ thời vụ mùa vụ nữa. Thay vào đó, tất cả hợp đồng lao động thời vụ trước kia sẽ được tính là Hợp đồng lao động xác định thời hạn (cụ thể thời hạn ở đây là tối đa dưới 12 tháng), áp dụng với công việc có tính chất không liên tục.

Mẫu HĐLĐ thời vụ mới có hiệu lực từ năm 2021.

Như vậy cả mẫu hợp đồng thời vụ 2019 mẫu hợp đồng thời vụ 2020 trở về trước sẽ được thay thế bằng mẫu hợp đồng mùa vụ mới, bắt đầu tính từ năm 2021 trở đi. Do đó doanh nghiệp (người sử dụng lao động) cũng như người lao động cần tìm hiểu kỹ để xây dựng mẫu đơn mới, phù hợp với luật Lao động hiện hành.

Trong mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ mới này sẽ có sự thay đổi nhất định về quyền lợi nghĩa vụ của cả hai bên. Chủ yếu là ảnh hưởng tới người sử dụng lao động vì phải bỏ thêm một khoản tiền để chi trả bảo hiểm, trợ cấp cho người lao động.

Mẫu HĐLĐ thời vụ mới ký kết như thế nào?

Luật lao động quy định, hợp đồng lao động thời vụ mới sẽ được ký kết theo các dạng sau:

  • Ký kết bằng văn bản

Đây là hình thức giao kết phổ biến hiện nay áp dụng đối với mọi loại hợp đồng lao động khác nhau, gồm cả mẫu HĐLĐ thời vụ mới. Theo đó người sử dụng lao động cần chuẩn bị 2 bản để ký kết, mỗi bên sẽ giữ 1 bản. Trong bản hợp đồng sẽ thể hiện rõ đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của 2 bên, gồm cả tiền lương cùng các chế độ khác. Giao kết bằng văn bản sẽ có giá trị trước pháp luật.

  • Ký kết bằng thông điệp dữ liệu

Mẫu HĐLĐ thời vụ ký kết qua thông điệp dữ liệu. Dạng này thì ít áp dụng hơn nhưng có hiệu lực và giá trị tương đương như giao kết bằng văn bản. Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với nhau để lựa chọn ra hình thức ký kết phù hợp nhất.

  • Giao kết bằng lời nói

Chỉ đối với mẫu HĐLĐ thời vụ dưới 1 tháng mới được phép ký kết bằng lời nói. Tuy nhiên lưu ý với hình thức giao kết này sẽ không có hiệu lực trước pháp luật. 

Tham khảo mẫu hợp đồng lao động thời vụ chi tiết

Mẫu HĐLĐ thời vụ dưới đây chỉ mang tính chất để các bạn tham khảo nên trước khi xây dựng hợp đồng lao động. Tùy theo từng tính chất công việc cũng như sự thỏa thuận giữa 2 bên mà có sự bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên vẫn cần phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản mà Luật lao động Việt Nam quy định.

Cụ thể nội dung mẫu hợp đồng lao động thời vụ như sau:

– Đầu tiên phải có Tiêu ngữ. Tiêu ngữ bắt buộc phải có đối với bất cứ một loại văn bản nào, đặc biệt là đối với hợp đồng lao động. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Tỉnh/thành phố, ngày …… tháng …… năm 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ (Mẫu)

Số: …../HĐLĐ/20…

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………….

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ:   GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại diện cho: CÔNG TY ………………………

Địa chỉ : ……………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà: …………………………..

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại …………

Địa chỉ thường trú: 

Thẻ CCCD:……….cấp ngày …/…/…. tại……….

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: 

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

– Loại hợp đồng lao động: Thời vụ …(tối đa dưới 12 tháng) tháng.

– Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…

–  Địa điểm làm việc: Tại văn phòng công ty.

– Chức danh chuyên môn:  Không

– Chức vụ (nếu có): Nhân viên

– Công việc phải làm: Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc: ….giờ /ngày

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc hoặc được hỗ trợ phương tiện đi làm

– Mức lương chính/tiền công:………đồng/tháng (đã bao gồm đóng bảo hiểm).

– Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Phụ cấp gồm: Có hoặc không

– Được trả lương: vào các ngày …

– Tiền thưởng : mức thưởng cố định hoặc theo tình hình tài chính của công ty.

– Chế độ nâng lương: nâng theo thời gian công tác hoặc theo năng lực.

– Chế độ nghỉ ngơi: Mỗi tháng được nghỉ …ngày.

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Người lao động tự đóng.

– Chế độ đào tạo: Không/có

– Những thoả thuận khác: Có hoặc Không

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành các công việc đã cam kết ở trong hợp đồng lao động. 

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

– Bồi thường vi phạm và vật chất

Mẫu HĐLĐ thời vụ nêu đầy đủ quyền lợi nghĩa của của hai bên.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ

– Bảo đảm thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng 

– Tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động của doanh nghiệp. 

Điều 5. Điều khoản thi hành

–  Các vấn đề về lao động mà không ghi trong hợp đồng lao động sẽ áp dụng quy định của thoả ước tập thể. Trừ trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động để thực thi.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên sẽ giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm…

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý khi ký kết mẫu HĐLĐ thời vụ mới

Doanh nghiệp (người sử dụng lao động) chỉ được phép ký kết hợp đồng lao động mùa vụ tối đa là 02 lần liên tiếp. Sau khi đã ký hợp đồng lao động mùa vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn còn đang tiếp tục làm việc thì doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *